ZGODA OPIEKUNA

DOKUMENT DO POBRANIA

Przed każdymi zajęciami odbywa się 10 minutowa rozgrzewka bez łyżew.

PAMIĘTAMY: ŁYŻWY, KASK, RĘKAWICZKI!

Regulamin zajęć szkółki łyżwiarskiej „ICESKATER”:

 1. Organizatorem zajęć szkółki łyżwiarskiej “ICESKATER” jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iceskater, ul. Falista 14, 80-286 Gdańsk, NIP: 957-105-98-24

 2. Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwają instruktorzy, służby porządkowe, informacyjne i techniczne lodowiska.

 3. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

  • wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia na tafli lodowej

  • bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych

  • kulturalnego zachowania się na obiekcie

  • niezwłocznego zawiadamiania służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości

  • zakładania rękawiczek przed wejściem na lód

  • dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe początkujące do zakładania kasków przed wejściem na lód

 4. Podczas trwania zajęć zabrania się:

  • wchodzenia na taflę bez opiekuna- instruktora

  • wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew

  • ćwiczenia z zegarkami, naszyjnikami, kolczykami i innymi ozdobami mogącymi spowodować skaleczenie lub inne urazy

  • siadania na bandach lodowiska

  • palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu

  • przebywania w stanie nietrzeźwym

  • wprowadzania psów

 5. Obowiązki prowadzącego zajęcia:

  • rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem zajęć

  • otwierać i zamykać szatnie sprawdzając ich stan techniczny

  • przed rozpoczęciem zajęć, opiekun powinien sprawdzić stan tafli lodowej pod kątem bezpieczeństwa

  • każdy rodzaj ćwiczeń powinien być przeanalizowany przez prowadzącego zajęcia pod kątem bezpieczeństwa ich wykonania

  • wszelkie zauważone nieprawidłowości prowadzący powinien zgłosić odpowiednim osobom

 6. Oświadczam, iż jestem zdolny/a do uczestnictwa w zajęciach szkółki łyżwiarskiej ICESKATER. Nie ma u mnie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.