ZGODA OPIEKUNA

DOKUMENT DO POBRANIA

Przed każdymi zajęciami odbywa się 10 minutowa rozgrzewka bez łyżew.

PAMIĘTAMY: ŁYŻWY, KASK, RĘKAWICZKI!

Regulamin zajęć szkółki łyżwiarskiej „ICESKATER”:

 • Organizatorem zajęć szkółki łyżwiarskiej „ICESKATER” jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Iceskater, ul. Falista 14, 80-286 Gdańsk, NIP: 957-105-98-24

 • Nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników zajęć czuwają instruktorzy, służby porządkowe, informacyjne i techniczne lodowiska.

 • Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

  • wykonywania poleceń instruktorów prowadzących zajęcia na tafli lodowej

  • bezwzględnego stosowania się do poleceń służb porządkowych

  • kulturalnego zachowania się na obiekcie

  • niezwłocznego zawiadamiania służb porządkowych w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości

  • zakładania rękawiczek przed wejściem na lód

  • dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe początkujące do zakładania kasków przed wejściem na lód

 • Posiadacz karnetu ma prawo do odrobienia raz w miesiącu zajęć w, których nie mógł uczestniczyć. Warunkiem odrobienia zajęć jest przesłanie informacji na maila poczta@iceskater.pl na 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć, w których uczestnik nie mógł uczestniczyć.

 • Podczas trwania zajęć zabrania się:

  • wchodzenia na taflę bez opiekuna- instruktora

  • wchodzenia na taflę w obuwiu bez łyżew

  • ćwiczenia z zegarkami, naszyjnikami, kolczykami i innymi ozdobami mogącymi spowodować skaleczenie lub inne urazy

  • siadania na bandach lodowiska

  • palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu

  • przebywania w stanie nietrzeźwym

  • wprowadzania psów

 • Obowiązki prowadzącego zajęcia:

  • rozpoczynać i kończyć zajęcia zgodnie z grafikiem zajęć

  • otwierać i zamykać szatnie sprawdzając ich stan techniczny

  • przed rozpoczęciem zajęć, opiekun powinien sprawdzić stan tafli lodowej pod kątem bezpieczeństwa

  • każdy rodzaj ćwiczeń powinien być przeanalizowany przez prowadzącego zajęcia pod kątem bezpieczeństwa ich wykonania

  • wszelkie zauważone nieprawidłowości prowadzący powinien zgłosić odpowiednim osobom

Oświadczam, iż jestem/ moje dziecko jest zdolny/a do uczestnictwa w zajęciach szkółki łyżwiarskiej ICESKATER. Nie ma u mnie/ mojego dziecka żadnych przeciwwskazań zdrowotnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka danych osobowych na potrzeby działalności statutowej Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „ICESKATER” z siedzibą w Gdańsku, ul. Falista 14 zgodnie z Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.)

Administratorem danych jest: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „ICESKATER” z siedzibą w Gdańsku, ul. Falista 14.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie moich/mojego dziecka zdjęć bądź filmów przedstawiających Uczestnika (prasa, telewizja, Internet) z zajęć, zawodów, treningów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności i godności Uczestnika.